PETICE proti podněcování k nenávisti v divadelní hře “Naše násilí a Vaše násilí” v Brně

Prosíme o připojení se k podpisu petice, která se snaží o zrušení uvedení divadelní hry “NAŠE NÁSILÍ A VAŠE NÁSILÍ”, která má mít premiéru v Brně v divadle Husa na provázku  v sobotu 26.května 2018 v 19 hodin.
TATO HRA JE SILNĚ NEMORÁLNÍ A ZNEHODNOCUJE KŘESŤANSKÉ HODNOTY.
Zde uvadíme otevřený dopis Národnímu divadlu Brno a znění petice za zrušení představení “Naše násilí a vaše násilí”

Vážení,

obracíme se na Vás jakožto na pořadatele festivalu Divadelní svět Brno, v rámci nějž má být uvedena divadelní hra “Naše násilí a vaše násilí”.

Tato divadelní hra svým obsahem – Ježíš sestupující z kříže znásilní muslimku – zcela vybočuje z ústavního práva svobody projevu a svobody umělecké tvorby, které jsou garantovány čl. 17 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod (dále jen “LZPS”). Omezení svobody projevu je uvedeno přímo v čl. 17 odst. 4 LZPS, kde jsou uvedeny limity svobody projevu. Hranicemi svobody projevu se opakovaně zabýval i Ústavní soud, a to např. v nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 359/96 ze dne 10.07.1997, kde bylo judikováno, že „vybočí-li publikovaný názor z mezí v demokratické společnosti obecně uznávaných pravidel slušnosti, ztrácí charakter korektního úsudku a jako takový se zpravidla ocitá již mimo meze ústavní ochrany“. Obdobným způsobem se vyjádřil i Evropský soud pro lidská práva.
Odmítáme tedy nařčení ze strany Národního divadla Brno, že se odpůrci hry pokouší o nepřípustnou cenzuru. Cenzura je ústavně nepřípustná a znamená omezování svobody názoru – oproti tomu ne každé omezení svobody projevu je cenzurou, tím spíše, pokud se jedná o omezení, které vyplývá přímo z LZPS. Dle vyjádření Národního divadla Brno je cílem hry vyvolat diskuzi. Dle našeho názoru však hra nevyvolává diskuzi, ale dochází k “vyššímu stupni” – narušení sociálního smíru. Vyvolávat diskuzi na téma uprchlické krize lze dostatečně i mnohem méně provokativním způsobem – o což se úspěšně zasadila např. nedávno v Praze uvedená hra “Evropa”.
Ježíš Kristus je nejen posvátnou osobností křesťanství, ale i prorokem v Islámu a obecně uznávaným vzorem a pramenem české kultury. Znevážení jeho osobnosti touto hrou se osobně dotýká nejen osob, které se hlásí k určitému vyznání, ale zasahuje kořeny národní kultury obdobně, jako by v dehonestující pozici Ježíše Krista vystupoval např. T. G. Masaryk či jiná osobnost úzce spjatá s historií naší země. Není náhodou, že předmětná hra byla v mnoha dalších zemích zakázána či stažena z programu. Brno se však nepochopitelně snaží být ostrůvkem nesprávně chápané “svobody”, jakéhosi “bezbřehého liberalismu”, kdy pod rouškou svobody projevu odmítá zasáhnout proti zjevně zvrácené produkci, na kterou již svoboda projevu nedopadá.
Nedojde-li ke stažení předmětné hry z repertoáru festivalu Divadelní svět Brno, budeme nuceni podniknout další kroky jak na úrovni občanské, tak na úrovni trestněprávní. Výslovně Vás totiž upozorňujeme, že Národní divadlo Brno je právnickou osobou trestně odpovědnou dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů, a že uvedení předmětné hry může naplňovat skutkovou podstatu trestného činu dle ustanovení § 356 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “trestní zákoník”) – Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod (nenávist vůči křesťanům, ale i vůči původním obyvatelům Evropy jako takovým), ale také dle ustanovení § 365 trestního zákoníku – Schvalování trestného činu, kdy hra má dle zahraničních recenzí relativizovat zločinnost teroristických útoků a snad je i schvalovat.
Pevně věříme, že zvážíte ústavněprávní i trestněprávní rovinu uvedení předmětné divadelní hry v rámci festivalu Divadelní svět Brno a nedopustíte, aby hra “Naše násilí a Vaše násilí” byla ve městě Brně uvedena.
Signatáři otevřeného dopisu Mgr. Ing. Jiří Mrázek, ICLic. Mgr. Jan Rozek
10. 4. 2018 v Brně
————————————————————————————————-
Prosíme napište, proč souhlasíte s peticí, budeme to potřebovat u soudu. Děkujeme
PETICI MŮŽETE PODEPSAT ZDE:   KLIKNĚTE PRO PODPIS
Zde si můžete také přečíst názor biskupů českých a moravských římskokatolických diecéz na uvedení této hry:  KLIKNĚTE ZDE PRO PŘEČTENÍ