Křížová cesta pro mladší děti

Křížová cesta pro pobožnost s dětmi

Pomůcky: kříž nebo zastavení křížové cesty, 15 svíček (z nich jedna silnější), zápalky, černé plátno.

Křížovou cestu se můžeme s dětmi modlit v kostele nebo v učební místnosti. Podle místních podmínek upravíme prostory. Je vhodné volit tmavší (ale nikoliv úplně tmavý) prostor, oltář nebo stůl pokryjeme černým plátnem. Tento návrh křížové cesty nekončí Ježíšovou smrtí, ale jeho zmrtvýchvstáním. U každého zastavení je umístěna 1 svíce.

V průběhu křížové cesty, vždy po projití daného zastavení, můžeme rozsvítit 1 svíci, která je u něj umístěna. Na konci křížové cesty rozsvítíme silnější patnáctou svíci (Ježíšovo zmrtvýchvstání).

Úvod:

Velký pátek nám připomíná utrpení, kterým Ježíš prošel z lásky k nám, kdy trpěl za hříchy každého z nás. Černá látka i kříž nám připomíná, jak hrozný je náš hřích. Ježíšova bolest byla skutečná. On trpěl za nás, protože nás má rád. Jeho láska je tak veliká, že byl ochoten za nás zemřít, abychom mohli získat dar věčného života.

Úvodní modlitba:

Bože, náš nebeský Otče, tys poslal na svět svého Syna, abychom měli věčný život. On nám dal příklad, přišel, aby sloužil, žil mezi námi a nesl kříž všech lidí. Nauč nás jeho trpělivosti, nauč nás jít jeho cestou, která vede k tobě a k lidem. Dej nám k tomu sílu a odvahu.

  1. zastavení:  Pán Ježíš odsouzen na smrt

K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti     

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Podívej se. Ježíš tu stojí ponížený, s trnovou korunou na hlavě, ale přesto nepřestává mít rád…

Znáš to, když tě někdo neprávem obviní a je k tobě nespravedlivý! Je ti to líto a nebo se zlobíš.

Pane Ježíši, prosím, ať dovedu mít také ostatní tak rád jako Ty.

K: Pane Ježíši,                          

L: smiluj se nad námi.

  • 2. zastavení: Pán Ježíš přijímá kříž

K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti     

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

I když byl Pán Ježíš na kříž připraven, těžce na něj dolehl. Ale On se nelekl a vykročil na cestu.

Špatná známka ve škole nebo tvoje povinnosti, do kterých se ti mnohdy nechce, situace, ve kterých si nevíš rady, jsou také kříž. Když ti něco bude těžké, pomůže ti pohled na Ježíšův kříž.

Pane Ježíši, pomoz mi, abych byl odvážný jako ty.

K: Pane Ježíši,                        

L: smiluj se nad námi.

  • 3. zastavení: Pán Ježíš padá pod křížem poprvé

K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti    

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Pán Ježíš vyšel a už na první překážce upadl.

I tobě se stává, že se ti nic nedaří, jak by sis přál. A když se ti někdo směje, bolí to ještě víc. Ježíš ti pomůže, aby ses zvedl a šel dál, i když tě to bolí.

Pane Ježíši, pomoz mi, abych byl vytrvalý jako Ty.

K: Pane Ježíši,                         

L: smiluj se nad námi.

  • 4. zastavení: Pán Ježíš potkává svou maminku

K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti   

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Panna Maria byla Ježíši stále nablízku. Chtěla být s ním, když ho vedli jako zločince, když se mu posmívali.

Když je ti nejhůř, je to často maminka, která je ti nejblíže, která ti nejvíc rozumí.

Panno Maria, buď i se mnou tak, jako jsi byla nablízku Ježíši.

K: Pane Ježíši, 

L: smiluj se nad námi.

  • 5. zastavení: Šimon pomáhá Pánu Ježíši nést kříž

K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti     

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Pán Ježíš byl tak vyčerpaný, že vojáci dostali strach, že zemře na cestě. Proto přinutili Šimona, aby mu pomohl.

Už se ti někdy stalo, že sis myslel: Už nemůžu dál? Nenašel se náhodou někdo, kdo ti pomohl? Také ty se nenechej nutit a pomáhej každému, kdo to potřebuje.

Pane Ježíši, nauč mě být milosrdný tak jako jsi byl Ty.

K: Pane Ježíši,                        

L: smiluj se nad námi.

  • 6. zastavení: Veronika podává Pánu Ježíši roušku

K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti     

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Tolik lidí bylo kolem Pána Ježíše a přece byl opuštěný a sám. Krev mu stékala do očí, že ani neviděl na cestu. Tu mu jedna z žen, Veronika, podala šátek, aby si osušil svou tvář.

Pravé přátelství poznáš tehdy, když je ti nejhůř. Tehdy, když máš soucit s trpícími, dostaneš víc, než dáš.

Pane Ježíši, nauč mě být věrným kamarádem a přítelem.

K: Pane Ježíši,                        

L: smiluj se nad námi.

  • 7. zastavení: Pán Ježíš padá pod křížem podruhé

K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti     

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Pán Ježíš už zase leží v blátě na zemi. Je pro něj těžké se zvednout. Vojáci ho k tomu nutí bitím.

I tehdy, když se ti zdá, že je všechno ztracené, nemusíš propadat malomyslnosti. Bůh je všemohoucí.

Pane Ježíši, dej mi sílu, abych nepropadal malomyslnosti a zoufalství.

K: Pane Ježíši,                         

L: smiluj se nad námi.

  • 8. zastavení: Pán Ježíš potkává plačící ženy

K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti    

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Ženy Pána Ježíše litují, ale On chce, aby se spíše zamyslely nad vlastními syny.

Už jsi jistě zažil, že tě někdo litoval, mnohdy jen na oko. Když jsi nejvíce potřeboval, nepomohl ti. Odpusť mu a nestěžuj si.

Pane Ježíši, nauč mě odpouštět.

K: Pane Ježíši,                        

L: smiluj se nad námi.

  • 9. zastavení: Pán Ježíš padá pod křížem po třetí

K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti     

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Pán Ježíš se už blíží k cíli a zase padá. Opakované pády jsou stále těžší, ale ani ty nejsou nadarmo.

Nebuď smutný, když se ti stává, že znovu a znovu padáš, když se ti nedaří, jak by sis přál.

Pane Ježíši, pomoz mi, abych se stále snažil dělat dobro.

K: Pane Ježíši,                               

L: smiluj se nad námi.

10. zastavení: Pán Ježíš zbaven šatů

K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti      

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Z Pána Ježíše strhali šaty a nechali ho nahého před lidmi. Byl vystaven jejich posměchu.

Uč se, ať tvoje oči dívají na krásné věci, protože oko je okno do tvé duše.

Pane Ježíši, pomoz mi, aby můj pohled byl čistý.

K: Pane Ježíši,                               

L: smiluj se nad námi.

11. zastavení: Pána Ježíše přibíjejí na kříž

K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti      

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Pána Ježíše přibíjejí na kříž a rány kladiva se rozléhají po okolí. Prudká bolest proniká celým jeho tělem.

I tobě dá Bůh sílu v trápení a bolesti.

Pane Ježíši, pokládám se do tvé laskavé náruče.

K: Pane Ježíši,                              

L: smiluj se nad námi.

12. zastavení: Pán Ježíš umírá na kříži

K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti     

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Pán Ježíš trpěl na kříži tři hodiny. Zůstal s ním jen apoštol Jan a jeho maminka. I slunce přestalo svítit a zem se chvěla. Přesto byli lidé plní zloby. Jen lotr po Ježíšově pravici ho poprosil o odpuštění a Pán Ježíš ho zachránil.

Neboj se k Pánu Ježíši obracet s prosbou o odpuštění.

Pane Ježíši, děkuji Ti za svátost smíření, za to, že mi vždycky odpustíš.

K: Pane Ježíši,                         

L: smiluj se nad námi.

13. zastavení: Pán Ježíš sňat z kříže a položen do náruče své maminky

K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti      

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Pán Ježíš dotrpěl. Už ho nic nebolí, ale jeho maminka pláče. Přátelé pak Ježíšovo tělo snímají s kříže a kladou je na její klín. Panna Maria ho s láskou přijímá.

Jak přijímáš Pána Ježíše ty?

Pane Ježíši, děkuji ti, že mě máš rád, že se na Tebe mohu vždy spolehnout.

K: Pane Ježíši,                                 

L: smiluj se nad námi.

14. zastavení: Pán Ježíš položen do hrobu

K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti      

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Tělo Pána Ježíše položili jeho přátelé do hrobu vyhloubeného ve skále. Teď už ho nic nebolí.

Hrob je pro tebe možná místem hrůzy. Ale je to spíše místo posvátného klidu. Pán Ježíš třetího dne vstane.

Pane Ježíši, pomoz mi, abych s Tebou dokázal překonat strach, který mě svazuje.

K: Pane Ježíši,                                

L: smiluj se nad námi.


Pán Ježíš vstává z mrtvých

K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti      

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Pán Ježíš v hrobě nezůstal. Vstal z mrtvých třetího dne a na konci časů vzkřísí všechny lidi, i tebe.

Pane Ježíši, děkuji Ti, že jsi mi dal dar věčného života.

K: Pane Ježíši,                               

L: smiluj se nad námi.

 (Rozsvítíme poslední svíčku.)

Závěrečná modlitba:

Ježíš je světlo světa. Chválíme Tě, Bože, a děkujeme Ti za Tvou velikou lásku. Vzal jsi na sebe hřích celého světa, i můj hřích. Věřím, že tak jako jsi vstal z mrtvých třetího dne Ty, že i mě vzkřísíš k novému životu ve Tvém království.

Pomoz mi, abych byl věrný Tvému přikázání lásky, abych byl pevný ve víře a přinášel lidem naději. Amen.